Dark Sky Performance nyeremény játék

Regisztrálj és nyerj egy saját igényeire szabott BMW M54 tuning motorvezérlőt.

Ended
  • 1 winner
  • Value: ~ 150.000 Ft
  • Prize: 1 db Power plus tuning program csomag BMW M54 motorhoz való vezérlővel + bármilyen extra opció, gyári motorhoz
  • Ends: 2019.11.14. 23:45 GMT+0100
  • Winner Announcement: 2019.11.15. 14:00 GMT+0100

Rules

Nyereményjáték játékszabályzat
1. A Torma Bálint E.V. 8454 Nyirád, Ady Endre utca 13. (a továbbiakban: Szervező) által szervezett nyereményjátékban (továbbiakban: Játék) kizárólag azon devizabelföldi, magyar állampolgár, természetes személy vehet részt, aki nem esik az 5. és 9. pontban meghatározott kizárt személyek körébe (továbbiakban: Játékos), és aki a Játék időtartama alatt saját Facebook profillal (a továbbiakban: ”Profil”) rendelkezik. A Játékban való részvétel a jelen hivatalos Részvételi- és Játékszabályzat automatikus elfogadását jelenti.
2. A Játék ideje alatt egy poszt jelenik meg a Dark Sky Perormance oldalán (Facebook). A játék ideje: 2019.10.28. – 2019.11.03.
3. A JÁTÉK MENETE: A játék során a Játékosnak a nyereményjáték weboldalán (https://darkskyperformance.hu/giveaway/dark-sky-performance-nyeremeny-jatek/), a fenti időpontban megjelenő nyereményjűtékra kell jelentkeznie. Amennyiben megadja nevét és e-mail címét, indul a sorsoláson. A Játék végét követően, a fenti feltételt teljesítő Játékosok között 1 Nyertest sorsolunk ki, aki az alábbi nyereményre lesz jogosult: ’1 db Power plus tuning program csomag BMW M54 motorhoz való vezérlővel + bármilyen extra opció, gyári motorhoz’ A sorsolás időpontja: 2019.11.05.
– A nyereményjátékban való részvétel a Játékosok számára ingyenes.
– A nyeremény készpénzre nem váltható.
– A Játék során egy Játékos egy nyeremény megnyerésére jogosult.
4. A Lebonyolító a sorsolás után emailben értesíti a nyertest a nyereményéről. A nyertes Játékos az üzenet kézhezvételétől számított 5 (öt) naptári napon belül köteles az Üzenetben megjelölt elérhetőségen a Lebonyolítóval felvenni a kapcsolatot a Nyeremény átvételének körülményeiről történő egyeztetés érdekében. A Szervező nem vállalja a felelősséget a Játékos hibás adatszolgáltatásából (pl. nem saját e-mail címel játszott) eredő elmaradásokért, károkért. Amennyiben a Nyertes nem veszi át nyereményét 5 munkanapon belül, akkor ezt követően – ellenkező megállapodás hiányában – a Nyertes nyereményre való jogosultsága megszűnik. Ha a játékos cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével, gondnokával együtt jogosult. Cselekvőképtelen nyertes esetén a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére kizárólag a nyertes törvényes képviselője vagy gondnoka jogosult.
5. A Játékból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban, vagy kizárólag a játékra létrehozott e-mail címmel vesznek részt a játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi játékost. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkal, vagy nem valós Facebook profillal vesznek részt a Játékban, abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek és/vagy Lebonyolítónak okoztak. Továbbá Szervező fenntartja a jogot, hogy vitás esetben a Játékost kizárja a sorsolásból.
6. A nyereményt terhelő személyi jövedelemadó és egyéb járulékfizetési kötelezettséget a Szervező viseli, azonban egyéb felmerülő költségek (pl. a nyeremény átvételének helyszínére történő utazás költségei) a nyertest terhelik.
7. Ez a promóció nem a Facebook szponzorálásával, ajánlásával, szervezésével illetve együttműködésével lett megszervezve.
8. A Játékosok a Játékban való részvételükkel tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy:
8.1 Nyertesség esetén nevüket és lakcímüket (kizárólag a település megjelölésével) a Szervező és/vagy annak megbízottja minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza;
8.2 részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Játékszabályzat minden rendelkezését.
9. A Játékból ki vannak zárva a Szervező, a Lebonyolító, valamint a Játék szervezésében részt vevő egyéb 3. személyek dolgozói és mindezen személyek Ptk. 685.§ (b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.
10. Szervező fenntartja a jogot a Játék megszakítására, felfüggesztésére. Amennyiben Szervező felfüggeszti vagy megszakítja a Játékot, erről egyszerű közleményt jelentet meg a Szervező Facebook üzenőfalán.
11. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályzatot indokolt esetben bármikor megváltoztassa. 2019.10.27. Torma Bálint E.V.